วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2552

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง’51

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง’51

สวัสดีเพื่อนๆ วันนี้เราได้รวบรวม เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง’51 เนื่องจากเราคิดว่าน่าจะมีการออกข้อสอบแน่นอน เพราะปี 2553 จะนำมาใช้กับทุกโรงเรียน และจะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Backward Design คือการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับนั่นเอง ซึ่งโรงเรียนเราก็ได้ใช้แล้ว เพราะเป็นโรงเรียนนำร่อง นั่นเอง วันนี้จึงเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆ ดูเพราะคิดว่าน่าจะออกข้อสอบนะ

ถาม หลักสูตรแกนกลาง’51 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตร’44 บ้าง

ตอบ หลักสูตรแกนกลาง’51 เพิ่มจากหลักสูตร’44 ยังไง จึงทำตารางเปรียบเทียบให้ดูนะเพื่อนๆ

หลักสูตร’44

หลักสูตรแกนกลาง’51

-

-

-

ง. มาตรฐานช่วงชั้น

จ. ให้ตัวอย่างสาระการเรียนรู้

ฉ. กำหนดเวลาเรียนรวมแต่ละปี

ช. สถานศึกษากำหนดเกณฑ์การวัดประเมินผล

ซ. ตัดสินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรายปี

ฌ กำหนดระดับการศึกษาเป็น 4 ช่วงชั้น

ก. เพิ่มวิสัยทัศน์

ข. เพิ่มสรรถนะสำคัญ

ค. ปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ง. กำหนดตัวชี้วัดชั้นปี (ป.1-ม.3) ตอนหลักสูตร 44 เรียกว่ามาตรฐานช่วงชั้น

จ. กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางชัดเจน

ฉ. กำหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ำแต่ละกลุ่มสาระในแต่ละปี

ช. ส่วนกลางกำหนดเกณฑ์การวัดประเมินผลกลาง

ซ. ตัดสินผลการเรียนระดับ ม.ต้น เป็นรายภาค

ฌ. กำหนดระดับการศึกษาเป็น ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

และขออธิบายให้เพื่อนๆ ฟังเพื่อขยายความในส่วนที่ หลักสูตรแกนกลาง’51 ได้เพิ่มขึ้นมา ดังนี้

ก. เพิ่มวิสัยทัศน์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ พัฒนาผู้เรียน สมดุลด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติ เพื่อให้พร้อมสำหรับ ศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต นั่นเอง

ข. เพิ่ม สมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 5 ประการ คือ

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชิวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ค. ปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

วันนี้....พอแค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆ ส่วนการจัดการเรียนการสอนแบบ Backward Design เหมือนเราจะรวบรวมไว้แล้วในบล๊อกนี้แหละ ลองหาดูนะครับ....ขอให้โชคดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น